مدل سازي اكسل

 دوره آموزشي مدل سازي و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و حسابداري در MS Excel

 

زمان : 4 روز

 

محتواي دوره آموزشي:

 

 1. آشنائي با ساختار عمومي نرم‌افزار Excel
 • آشنائي با نماهاي نمايشي نرم‌افزار
 • آشنائي با کاربرگ و کارپوشه
 • آشنائي با ابزارمنوها
 • فرمت و سفارشي سازي سلول‌هاي اطلاعاتي
 • فرمول نويسي در سلول‌هاي اطلاعاتي
 • آشنائي با تنظيمات محرمانه (Protect) اطلاعات
 • سفاشي سازي صفحات و چاپ
 1. طراحي جداول و نمودارها در نرم‌افزار Excel
  • طراحي و فرمت جداول اطلاعاتي
  • گروه‌بندي اطلاعات (Grouping)
  • فيلتر و مرتب سازي اطلاعات (Filter & Sort)
  • ايجاد کليدهاي آبشاري و محدوديت‌گذاري (Data Validation)
  • Import و Export اطلاعات و تبديل متون اطلاعات به جداول
  • نام‌گذاري اطلاعات (Naming)
  • فرمت بندي شرطي سلولها (Conditional Formatting)
  • تبديل اطلاعات جداول به نمودار
  • رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار
  • آشنائي با جداول و نمودارهاي پاشنه‌اي (Pivot)
 2. آشنائي با دستورات(functions) عمومي نرم‌افزار Excel
  • آشنائي با دستورات رياضي و حساب
   • Sum, Count, Max, Min, Average …
  • آشنائي با دستورات شرطي
   • IF, SumIf, CountIf, And, Or …
  • آشنائي با تعاريف بانکهاي اطلاعاتي و دستورات جستجوي اطلاعات در Excel
   • Lookup, Index, Offset, Match, …
 3. آناليز مالي و حسابداري با Excel
 • طراحي کاربرگ حسابداري در Excel
 • محاسبات استهلاک در Excel
 • آناليز قيمت تمام‌شده محصولات در Excel
 • آناليز نقطه‌سربه‌سر توليد و فروش محصولات در Excel
 • آناليز سودوزيان در Excel
 • محاسبات نرخ بهره اسمي و مرکب در Excel
 1. آناليز ارزيابي اقتصادي سرمايه‌گذاري با Excel
 • تشکيل جداول جريانات نقدي سرمايه‌گذاري (Cash Flow) در Excel
 • محاسبه شاخص‌هاي اقتصاد مهندسي و ارزيابي جذابيت سرمايه‌گذاري در Excel
  • IRR, NPV, MIRR, Payback, …
 • بررسي استقراض(وام) و اثرات اقتصادي آن در Excel
 • آناليز ريسک سرمايه‌گذاري در Excel
 1. آناليز داده‌ها با نرم‌افزار Excel
 • آناليز پارامتريک اطلاعات (What-If analysis: goal seak)
 • جستجوي نتايج بهينه (Solver)
 • معرفي ابزارهاي Data Analysis
X

Right Click

No right click