دوره تحليل گري حرفه اي

دوره آموزشي

تحليل گري حرفه اي

گزارشات مالي و اقتصادي

پروژه هاي سرمايه گذاري

 

اهداف دوره :  از صورتهاي مالي و محاسبات اقتصادي و همچنين مطالعات بازار، فني و ريسك طرح سرمايه گذاري كه در  يك گزارش امكان سنجي جمع آوري مي شوند شاخص ها و نشانگرهاي متعددي قابل استخراج است كه هر يك، وجهي از وجوهات سرمايه گذاري را به تصوير كشيده و نهايتا در كنار يكديگر، مي توانند اندازه جذابيت سرمايه گذاري مذكور را تعيين نمايند.

در اين دوره، براي كساني كه بر نحوه تدوين گزارشات امكان سنجي(يا طرح تجاري) سرمايه گذاري تسلط لازم و كافي دارند روش هاي تحليل گري نتايج گزارشات امكان سنجي در يك سطح حرفه اي ارايه مي گردد.

 

 

خلاصه سرفصلهاي دوره:

 

 • تحليل شاخص هاي صورتهاي مالي(سود و زيان، ترازنامه و جريانات وجوه نقد)
  • تحليل شاخص هاي نقدينگي طرح
  • تحليل شاخص هاي كارايي طرح
  • تحليل شاخص هاي سودآوري طرح
  • تحليل شاخص هاي اهرمي طرح
  • تحليل تغييرات شاخص هاي بازار مالي طرح
 • تحليل شاخص هاي عملياتي(نقاط سر به سر، قيمت تمام شده...)
 • تحليل روشهاي تامين مالي طرح(استقراض،‌افزايش سرمايه، شراكت، پيمانكار بهره بردار...)
 • مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري مطابق با استراتژي هاي سرمايه گذار
 • ارزيابي اقتصادي مجدد طرحهاي نيمه كاري
 • امكان سنجي ادامه كار و قيمت گذاري فروش كسب و كارهاي فعال(Valuation)
 • تحليل طرح سرمايه گذاري در فضاي سازماني(Corporate study)
X

Right Click

No right click