سيلابس دوره ارزيابي اقتصادي

دوره آموزشي ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري

 

زمان‌بندي : 

                  2 روز کامل

 

اهداف دوره : 

 • تسلط فراگيران بر تئوريهاي ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها
 • تسلط فراگيران بر قابليتهاي نرم افزار Excel در امکانسنجي
 • تسلط فراگيران در مدلسازي طرحهاي تجاري پروژه در Excel
 • تسلط فراگيران بر نحوه تجزيه و تحليل محاسبات و نتيجه گيري

 

محتواي دوره:

 

مطالعات اقتصادي سرمايه گذاري

 • محاسبات جريانات نقدينگي در Excel
 • تحليل ارزش زماني پول
  • هزينه سرمايه(Cost of Capital)
  • برآورد نرخ تنزيل(%discount)
  • WACC
 • محاسبه شاخص‌هاي ارزيابي اقتصادي طرح در Excel
  • خالص ارزش فعلي (NPV)
  • خالص ارزش فعلي تعديل شده (APV)
  • نرخ بازده داخلي (IRR)
  • دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)
  • دوره بازگشت سرمايه دايناميک (DPP)
  • نسبت خالص ارزش فعلي (NPVratio)
  • نرخ بازگشت سرمايه (ROI)
  • نرخ بازده (ROR)
  • شاخص سودآوري (PI)
  • شاخص سود و هزينه(BCR)

 

مطالعات مالي سرمايه گذاري

 • بررسي ساختار هزينه ها
 • برآورد هزينه هاي طرح در Excel
   • هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
   • هزينه هاي سرمايه گذاري قبل از توليد
   • هزينه هاي توليد
 • برآورد سرمايه در گردش Working Capital
 • محاسبات استهلاک و ماليات در Excel
 • تحليل نقطه سر به سر و رسم نمودار BEP  در Excel
 • پيش بيني صورت سود و زيان پروژه در Excel
 • پيش بيني قيمت تمام شده محصولات در Excel
 • تحليل اثر تورم(Inflation) و افزايش قيمتها(escalation) در Excel
 • روش حساسيت پارامتريک در Excel

 

کارگاه تخصصي

 • بررسي چندين نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP تهيه شده در صنايع مختلف
 • آشنائي با قابليتهاي تخصصي نرم‌افزار EXCEL در مدلسازي طرح‌تجاري و امکان‌سنجي
 • امکان‌سنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايه‌گذاري صنايع (نفت، گاز و پتروشيمي، ساختمان، نيروگاه و ...) واقعي با نرم‌افزار Excel
X

Right Click

No right click