سيلابس دوره كارشناس حرفه اي امكان سنجي

 

محتواي دوره:

 

 

مطالعات استراتژيک

 • تحليل چرخه عمر طرح سرمايه گذاري
 • مديريت استراتژيک سرمايه گذاري
 • تعريف اهداف استراتژيک طرح سرمايه گذاري
 • بررسي ابزارهاي فرآيند سرمايه گذاري
   • مديريت پرتفوليوي سرمايه گذاري
   • برنامه ريزي کلان فرآيند سرمايه گذاري

 مطالعات بازار

 • برآورد روند عرضه و تقاضاي گذشته
 • پيش بيني روند عرضه و تقاضاي آينده
 • برآورد تيراژ توليد و فروش
 • برآورد قيمت فروش محصولات
  • تحليل نياز بازار(Market need) و تجزيه و تحليل موقعيت هاي بازار
  • تعريف محصولات و خدمات پيشنهادي
  • بخش بندي و آناليز بازار محصولات و خدمات(Market segmentation)
  • بررسي روش هاي مطالعه بازار(ميانگين گيري، روندهاي نمائي، رگرسيون، CAGR، اقتصاد سنجي، تحليل سرانه مصرف، دلفي...)
  • آناليز رقبا
  • برآورد تقاضاي قابل تامين بازار
  • تعيين بازار هدف محصولات و خدمات(Target market)
  • برآورد قيمت بازار مواد اوليه و ساير نهاده ها
  • تحليل آميخته بازاريابي(MM)
  • تحليل چرخه عمر محصول
  • پيش‌بيني هزينه هاي سربار بازاريابي و فروش محصولات
  • پيش بيني ريسک هاي بازار محصول
  • معرفي نرم افزار Marketing Plan pro

 مطالعات فني طرح سرمايه گذاري

 • روشهاي مکان يابي طرح
 • انتخاب ظرفيت طرح
 • انتخاب تکنولوژي بهينه توليد
 • برآورد زمين، ابنيه و کارهاي عمراني
  • برآورد احجام کاري تسطيح زمين، ديوار کشي و محوطه سازي
  • برآورد احجام کاري ساختمان هاي اداري، پشتيباني و توليدي
 • برآورد ماشين آلات و تجهيزات
  • برآورد ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي
  • برآورد ماشين آلات و تجهيزات پشتيباني توليد
  • برآورد تاسيسات و يوتيليتي کل کارخانه
  • برآورد تجهيزات جانبي(اثاثه اداري، وسايط نقليه، ...)
 • برآورد دارائي هاي نا مشهود(مخارج پيش از توليد)
  • احجام کاري مهندسي شامل مطالعات اوليه و طراحي
  • احجام کاري پيمانکاري و مديريت ساخت
  • مجوز ها و انشعابات
  • دانش فني
  • توليد آزمايشي
 • برآورد سرفصلهاي توليدي به تفکيک محصولات
  • احجام مواد اوليه و ملزومات مصرفي کارخانه
  • احجام انرژي ها و يوتيليتي هاي مصرفي
  • مقادير و ضرايب محاسبه هزينه هاي تعميرات و نگهداري
  • احجام نيروي کار مورد نياز واحدهاي توليدو پشتيباني و ستادي
  • مقادير و ضرايب محاسبه هزينه هاي سربارکارخانه
  • مقادير و ضرايب محاسبه هزينه هاي سربار اداري(ستادي)
  • شرايط حق الامتيازها
  • احجام نيروي انساني واحدهاي‌بازاريابي، فروش‌و‌خدمات‌پس‌از‌فروش
  • مقادير و ضرايب محاسبه هزينه هاي سربار فروش
 • تعيين ضرايب تفکيک هزينه هاي غير مستقيم توليدي
 • تعيين ضرايب و دوره هاي سرفصلهاي سرمايه در گردش
 • تعيين هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه گذاري و توليد
 • تهيه برنامه زمانبندي اجرائي پروژه
 • آناليز SWOT فني و تکنولوژيک طرح
 • هزينه يابي چرخه عمر محصول(Life cycle Costing)
 • مهندسي ارزش Value Analysis

 مطالعات مالي و اقتصادي طرح سرمايه گذاري

 • بررسي مفهوم توجيه پذيري و جذابيت(Feasibility-Attractiveness)
 • تحليل ساختار هزينه ها
  • ثابت-متغير
  • مستقيم-غيرمستقيم
 • برآورد هزينه هاي طرح
   • هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
   • هزينه هاي سرمايه گذاري قبل از توليد
   • هزينه هاي توليد
 • برآورد سرمايه در گردش Working Capital
   • موجودي کالا
   • حسابهاي دريافتني
   • موجودي نقد
   • حسابهاي پرداختني
 • روشهاي محاسبه استهلاک
  • روش ها: خطي - نزولي - مجموع سنوات
  • بررسي اثر استهلاک بر نتايج طرح
 • ماليات، ذخاير استهلاک و سرمايه گذاري
 • محاسبات جريانات نقدينگي (Cash flow Projection)
 • تحليل ارزش زماني پول(Time value of money)
 • بررسي روش هاي ارزيابي استاتيک و دايناميک
 • هزينه فرصت سرمايه(Opportunity Cost of Capital)
  • Cost of Debt
  • Cost of Equity
  • WACC
 • محاسبه نرخ تنزيل(Discounting rate, MARR) و مفاهيم و تعابير آن
 • شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح
   • خالص ارزش فعلي (NPV)
   • نسبت خالص ارزش فعلي (NPVratio)
   • خالص ارزش فعلي تعديل شده (APV)
   • نرخ بازده داخلي (IRR)
   • نرخ بازده داخلي تعديل شده (MIRR)
   • شاخص هاي کوتاه مدت (short NPV-short IRR)
   • نسبت خالص ارزش فعلي(MIRR)
   • دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)
   • دوره بازگشت سرمايه دايناميک (DPP)
   • تحليل نقطه سر به سر (BEP)
   • نرخ بازگشت سرمايه (ROI)
   • نرخ بازده (ROR)
   • شاخص سودآوري (PI)
   • شاخص سود و هزينه(BCR)
   • ارزش افزوده(Value Added)
 • پيش بيني صورت سود و زيان پروژه
 • پيش بيني قيمت تمام شده محصولات
 • تحليل اثر تورم و افزايش قيمتها بر پروژه(Inflation)
 • منابع تامين مالي
  • محاسبه جريان تامين مالي مورد نياز طرح
  • وام
   • روشهاي وام(اقساط مساوي-سالواره-قراردادي)
   • بهره سرمايه اي شده
  • سرمايه پرخطر(محاسبه حداقل مورد نياز آورده صاحبان سهام)
  • محاسبه شاخصهاي استقراض IRRe، NPVe
 • بررسي طرح هاي توسعه اي
 • معرفي روش دلتاي قيمتي
 • سرمايه گذاري بهسازي و نوسازي(Expansion/Rehabilitation)
 • معرفي ماژول مالي نرم افزار COMFAR III

 مطالعات اجتماعي-اقتصادي طرح سرمايه گذاري

 • مطالعات ارزش افزوده(Value-Added)
 • اثرات تسعير نرخ هاي ارز
 • آناليز قيمت سايه (Shadow price)
 • معرفي ماژول اجتماعي-اقتصادي نرم افزار COMFAR III

 مطالعات ريسک طرح سرمايه گذاري

 • تحليل مخاطرات سرمايه‌گذاري
 • آناليز کمي ريسک هاي سرمايه گذاري(Quantitative)
   • روش سه نقطه اي
   • روش حساسيت پارامتريک
   • کاربرد روش Pert در آناليز ريسک
   • Expected Monetary Value(EVM)
   • Modeling & Simulation (Monte Carlo Technique)
   • محاسبه ذخاير احتياطي (Contingencies)
 • معرفي جريان نقدينگي احتمالي(Probabilistic C.F.)
 • معرفي نرم افزار Primavera Risk Analysis

 جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات

 • ايجاد سنارويهاي سرمايه گذاري
 • بررسي تئوري Options
 • مقايسه و انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري
   • روش NPVratio
   • روش PI
   • روش ماتريس امتيازي
   • روش Operation Resreach
 • روش هاي احتمالي

 تهيه طرح کسب و کار (Business Plan)

 • آشنايي با ساختار مدرك Business Plan(Case)
 • بررسي تفاوت مدارک Business Plan و Feasibility Study
 • معرفي نرم افزار Business Plan Pro

 کارگاه تخصصي

 • بررسي چند نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP تهيه شده در صنايع مختلف
 • آشنائي با قابليتهاي تخصصي نرم‌افزار EXCEL در مدلسازي طرح‌تجاري و امکان‌سنجي
 • امکان‌سنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايه‌گذاري صنايع (نفت، گاز و پتروشيمي، ساختمان، نيروگاه و ...) واقعي با نرم‌افزار Excel
X

Right Click

No right click