دوره ويژه مديران

زمان‌بندي : 

 • 16 الي24 ساعت (متناسب با نيازمندي كارفرما)

 

محتواي دوره:

 

 1. مديريت استراتژيك مالي و اقتصادي سازمان
  • مديريت نقدينگي سازمان
   • مديريت نقدشوندگي(Liquidity)
   • مديريت سرمايه در گردش(Working capital)
   • بودجه بندي فعاليتهاي عملياتي و سرمايه گذاري ها
  • مديريت منابع تامين مالي سازمان
   • روشهاي تامين مالي سرمايه در گردش
   • روشهاي تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري
   • مديريت هزينه سرمايه سازمان
  • مديريت دارايي هاي ثابت سازمان
   • تحليل خواب سرمايه ثابت
   • تحليل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت(Depreciation)
   • روشهاي ارزش گذاري شركتها(V.)
  • مديريت سرمايه گذاري هاي سازمان
   • تحليل استراتژي هاي توسعه
   • مديريت سبد سرمايه گذاري هاي سازمان(Investment Portfolio)
   • پيش بيني سود و ثروت آينده سازمان
  • مديريت سودآوري سازمان
   • تحليل ساختار سودآوري سازمان
   • مقايسه توان سوددهي سازمان با رقبا
   • تحليل سودوزيان واقعي(Real profit)، سودوزيان نقدي(Cash profit) و سودوزيان اقتصادي(Economic profit)
  • مديريت ريسكهاي مالي و كسب و كار سازمان
   • تحليل ريسكهاي كسب و كار
   • تحليل شاخص اهرم مالي(Financial leverage)
   • تحليل ريسك-بازده سازمان

 

 1. تجزيه و تحليل صورتهاي مالي سازمان
  • پالايش صورتهاي مالي
  • روشهاي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
  • تحليل صورت ترازنامه
  • تحليل صورت سود و زيان
  • تحليل صورت جريانات نقدي وجوه
  • تجزيه و تحليل شاخص هاي صورتهاي مالي
   • نسبت جاري
   • نسبت آني
   • نسبت نقدي
   • دوره وصول مطالبات
   • گردش موجودي كالا
   • توان بازپرداخت بهره
   • گردش كل دارايي ها
   • نسبت مالكانه
   • بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
   • بازده كل دارايي ها(ROA)
   • بازده فروش(ROS)
   • سود هر سهم(EPS)
   • سود تقسيمي
   • نسبت قيمت و سود(P/E)
   • چرخه تبديل نقدينگي
   • حاشيه هاي سودآوري(Margins)
   • ...

 

 1. تجزيه و تحليل شاخص هاي توليد صنعتي سازمان
  • تحليل شاخص قيمت تمام شده محصولات و خدمات(Unit cost)
  • تحليل شاخص نقطه سر به سر محصولات و خدمات(BEP)
  • تحليل شاخص اهرم عملياتي توليد
  • تحليل نرخ بالقوه رشد سازمان(SGR)

 

 1. تجزيه و تحليل گزارشات امكان سنجي سرمايه گذاري هاي سازمان
  • تحليل سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت سازماني
  • تحليل سرمايه گذاري هاي بلندمدت سازماني
   • بررسي ساختار طرح تجاري(BP)
   • بررسي مفهوم توجيه پذيري و جذابيت(Attractiveness)
   • تحليل ساختار هزينه هاي سرمايه گذاري
   • بررسي اثر استهلاک بر نتايج طرح
   • جريانات نقدينگي سرمايه گذاري(Cash flow)
   • تحليل ارزش زماني پول(Time value of money)
   • هزينه فرصت سرمايه(Opportunity Cost of Capital)
   • محاسبه نرخ تنزيل(Discounting rate, MARR) و مفاهيم و تعابير آن
   • شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح:
    • خالص ارزش فعلي (NPV)
    • نسبت خالص ارزش فعلي (NPVratio)
    • نرخ بازده داخلي (IRR)
    • نرخ بازده داخلي تعديل شده (MIRR)
    • نسبت خالص ارزش فعلي(MIRR)
    • دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)
    • دوره بازگشت سرمايه دايناميک (DPP)
   • تحليل اثر تورم و افزايش قيمتها بر پروژه(Inflation)
   • بررسي طرح هاي ايجادي، توسعه اي و بهسازي و نوسازي
   • روش دلتاي قيمتي
   • مطالعات ريسكهاي سرمايه گذاري
   • آشنايي با گزارشات نرم افزار COMFAR III
X

Right Click

No right click