ويژه مديران ارشد

تحليل سرمايه گذاري ها

(ويژه مديران ارشد سازمان)

  

خلاصه سرفصلهاي سمينار:

 


    معرفي متدلوژي هاي روز امكانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري
    روشهاي اعتبارسنجي گزارشات امكانسنجي و طرح هاي تجاري
    روشهاي تجزيه و تحليل شاخص هاي فني، بازار و مالي و اقتصادي سرمايه گذاري
    تحليل ريسكهاي سرمايه گذاري و شناخت شاخص هاي مرتبط
    آشنايي با فرايند تصيميم گيري Real Option
    آشنايي با روش هاي بودجه بندي و مديريت كلان سبد سرمايه گذاري ها
    روشهاي اندازه گيري ميزان تحقق اهداف استراتژيك سازمان بر اساس ميزان تحقق پروژه ها
    آشنايي با انواع روشهاي تركيبي اجرا و تامين منابع مالي پروژه هاي سرمايه گذاري(مانند BOT)
    آشنايي با اصول مشاركت در سرمايه گذاري (JV)
    آشنايي با ابزارهاي بازارهاي مالي در سرمايه گذاري(مانند قرارداد آتي خريد يا سواپ ارز)
    روشهاي جمع بندي و تصميم گيري نهايي بر اساس داده هاي جامع

 

 

X

Right Click

No right click