سيلابس دوره كارشناس حرفه اي پروژه

محتواي دوره به سه بخش زير تقسيم شده است:

 1. برنامه ريزي و کنترل پروژه : آموزش توانائيهاي مورد نياز کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه در مقياس پروژه اي
 2. مديريت پروژه : کسب شناخت مورد نياز و آموزش نحوه تعامل کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه با سطوح مديريتي پروژه و مديريتي سازمان)مديريت طرح و سبد پروژه ها(
 3. امکان سنجي پروژه ها : آموزش توانائيهاي مورد نياز کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه در حوزه ارزيابي اقتصادي پروژه ها

 زمان‌بندي : 

 • 64 ساعت تئوري
 • 56 ساعت کارگاه
 • 20 ساعت تور بازديد از سايت

 

خلاصه محتواي دوره:

 • بخشهاي سيلابس زير به صورت ترکيبي و همزمان انجام مي شود.
 • پيشنهاد مي گردد از تركيب مدرسين با تخصص هاي مختلف بهره گرفته شود.
 1. برنامه‌ريزي و کنترل پروژه
 • اصول برنامه‌ريزي و کنترل پروژه (16 ساعت)
  • آشنائي با فرآيند برنامه‌ريزي در پروژه‌ها
  • آشنائي با برنامه‌هاي اجرائي پروژه (Project Plans) و نحوه تهيه آنها
  • آشنائي با نحوه پايش پيشرفت پروژه (Progress Measurment)
  • آشنائي با اصول مديريت ارزش حاصله پروژه (EVM)
  • آشنائي با نحوه کنترل تغييرات پروژه (Change)
  • . . .
 • کارگاه تخصصي نرم‌افزار Primavera و يا MSP (24 ساعت)
  • تهيه برنامه زمانبندي پروژه(Schedule)
  • تهيه برنامه بودجه بندي پروژه(Cash Flow)
  • تهيه خطوط مبنا(Baseline) و بروزآوري اطلاعات پروژه(Project Updates)
  • آشنائي با فرمت گزارشات وضعيت پروژه (Status Report)
  • . . .
 • کارگاه تخصصي کاربرد نرم‌افزار MS Excel در برنامه‌ريزي و کنترل پروژه (24 ساعت)
  • Import و Export اطلاعات پروژه با P6 و يا MSP
  • روشهاي وزنبندي(Weight Factor) انواع فعاليتها و محاسبه پبشرفت فيزيکي پروژه
  • تهيه نمودارهاي گزارشات پيشرفت پروژه (S_curve و ...)
  • مديريت اسناد فني و مهندسي (DCC) با Excel
  • مديريت تدارکات و خريدهاي پروژه(Procurement Management) با Excel
 • اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه‌هاي EPC (16 ساعت)
  • آشنائي با نقش عوامل پروژه (کارفرما، پيمانکارعمومي، دستگاه نظارت ...)
  • استراتژي هاي اجرائي پروژه‌ها(کليدگردان، سه عاملي، مديريت پيمان ...)
  • مديريت مهندسي پروژه
 • آشنائي با انواع مستندات فني و مهندسي
 • مديريت اسناد و مدارک فني-مهندسي پروژه (Document Register)
  • مديريت تدارکات و خريد پروژه
 • آشنائي با امور مناقصات (Bidding)
 • آشنائي با انواع قراردادهاي پروژه‌اي
 • آشنائي با امور دعاوي (Claim) و حل و فصل اختلافات
 • مديريت تغييرات در قراردادها (Change management)
  • مديريت ساخت و اجراي پروژه
  • روشهاي تامين مالي پروژه (Finance)
  • معرفي نرم‌افزارهاي کاربردي Primavera Contract Manager و Primavera Risk Analysis
 • تور بازديد از پروژه‌ها (20 ساعت)

 

 1. مديريت پروژه
 • آشنائي با فرآيند مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2012 (16 ساعت)
  • آشنائي با حوزه‌هاي دانش و فرآيندهاي مديريت پروژه
  • آشنائي با ابزارها و تکنيک‌هاي مديريت پروژه
  • آموزش نحوه تدوين روش‌هاي اجرائي(Procedure) برنامه‌ريزي و کنترل پروژه
 • آشنائي با مديريت پروژه سازماني (OPM) (8 ساعت)
  • آشنائي با مديريت طرح (Program) و مديريت سبد (Portfolio) پروژه‌ها
  • آشنائي با عملکرد دفتر مديريت پروژه (PMO) و تقسيم وظايف سازماني پروژه‌ها
  • معرفي نرم افزارهاي مديريت پروژه سازماني (EPM & EPPM)

 

 1. امکان‌سنجي پروژه‌ها
 • اصول امکان‌سنجي پروژه‌ (8 ساعت)
  • امکان‌سنجي فني پروژه (Technical feasibility study)
  • امکان‌سنجي بازار پروژه (Market feasibility study)
  • امکان‌سنجي مالي و اقتصادي پروژه (Financial feasibility study)
  • امکان‌سنجي ريسک سرمايه‌گذاري پروژه (Risk feasibility study)
 • کارگاه ارزيابي مالي-اقتصادي پروژه با نرم‌افزار MS Excel (8 ساعت)
  • آشنائي با قابليتهاي Excel در امکان‌سنجي
  • محاسبه شاخصهاي اقتصادمهندسي در Excel
  • تدوين گزارشات توجيهي اجراي پروژه
X

Right Click

No right click