تجربيات علمي

- كانديداي سطح سه تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا 2016

- مدرك مديريت پروژه حرفه اي (PMP: Project Management Professional) از موسسه PMI امريکا 2008

- مدرك مهندسي صنايع(توليد صنعتي) از دانشگاه سراسري يزد 1381-1377

- مدرك مكالمه جامع زبان انگليسي(Comprehensive English conversation Course)از كالج آموزشي زبان نگار 1384-1381

- كتاب سامانه مديريت حسابداري پروژه ها(Project Accounting System) با نرم افزار MS Excel (در حال انتشار-تاليف)

- كتاب امكانسنجي مالي و اقتصادي طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR III (فروردين91- شرکت نفت-انتشارات‌ناقوس-چاپ سوم-تاليف)

- كتاب ارزيابي مالي و اقتصادي سرمايه‌گذاري با نرم‌افزار  Microsoft Excel (مهر92-انتشارات ناقوس-تاليف)

- ارايه كننده كنفرانس مديريت پروژه 1395 با عنوان معيارهاي كارآمد مديران در پروژه هاي سرمايه گذاري

- ارايه كننده كنفرانس مديريت دعاوي 1396 با عنوان ارتباط موثر فرآيندهاي مديريت ريسك و دعاوي

- مقاله الگوي تحليل ارزش حاصله در سبد پروژه ها(کنفرانس مديريت پروژه87)

- مقاله پايش مستمر اهداف استراتژيك بازار و محصول در يك طرح سرمايه گذاري(کنفرانس مديريت استراتژيک87)

- مقاله عامل هاي هوشمند و كاهش اثر ضربه شلاقي در مديريت زنجيره تامين (کنفرانس SCM )

- مقاله نقش بهره وري و كيفيت در جهاني شدن صنعت خودرو(کنفرانس کيفيت87)

- مقاله ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني بر اساس استاندارد OPM3(کنفرانس مديريت پروژه89)

- مقاله ارتقاء سامانه مديريت پرتفوليوي پروژه ها-بررسي موردي (کنفرانس مديريت پروژه استراتژيک90)

X

Right Click

No right click