مطالعات ريسک سرمايه‌گذاري با نرم افزار Risk Analysis

نرم افزار Primavera Risk Analysisيا Pertmasterیكی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریت ریسك در دو حوزه مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه گذاری است كه توسطOracle ارائه گردیده است.Primavera Risk Analysisماژولي جداگانه براي مطالعات ريسک سرمايه گذاري دارد که اثر ريسکهاي سرمايه گذاري را بر جذابيت و سودآوري محاسبه مي کند و نهايتا مقادير NPVو IRRطرح سرمايه گذاري را به صورت احتمالي ارائه مي نمايد. البته اين نرم افزار اين توانايي را دارد که همانند نرم افزار COMFARمقاديري قطعي شاخصهاي اقتصاد مهندسي را محاسبه نمايد.

 

 

فرق پروژه با طرح اين است که پروژه صرفا شامل فاز ساخت يک طرح سرمايه گذاري است. به عنوان مثال ساخت يک پالايشگاه نفت را درنظر بگيريد. چهار سال زمان مي برد تا اين پالايشگاه احداث گردد. اين دوره دوره پروژه يا ساخت است و علم مديريت پروژه در اين بخش کاربرد دارد. نرم افزار Primavera Risk Analysisبراي مطالعات ريسک اين بخش قابليتهاي فراواني ارائه مي دهد. اهداف دوره ساخت يا پروژه اجراي پروژه در مدت زمان و بودجه و سطح کيفي مشخص است.

 

 

اما همين پالايشگاه ممکن است عمر مفيدي برابر با بيست سال داشته باشد. طرح سرمايه گذاري هم شامل 4 سال دوره ساخت و هم 20 سال بهره برداري است. علم مديريت سرمايه گذاي با ابزار امکان سنجي بررسي مي کند که آيا سرمايه گذار در 24 سال مذکور از اين سرمايه گذاري منفعت خواهد برد يا خير. Primavera Risk Analysisدر اين بخش نيز ابزار جهت مطالعات ريسک سرمايه گذاري ارائه مي دهد.

 

 

روش مطالعه کمي ريسکها در اين نرم افزار از طريق شبيه سازي مونت کارلو انجام مي پذيرد و خروجيهاي گرافيکي متنوعي از جمله تابع توزيع احتمالي زمان و بودجه اختتامي پروژه را ارائه مي نمايد. ريسکهاي سرمايه گذاري مي توانند عموما ريسکهاي هزينه اي مانند نوسانات قيمتي مواد اوليه جهت توليد محصولات، ريسکهاي درآمدي مانند نوسانات قيمت فروش محصولات و ريسکهاي زماني مانند احتمال تاخير در بهره برداري بموقع از طرح باشد.

 

 

{rscomments on}

X

Right Click

No right click