معرفي نرم‌افزار Business plan pro

گزارش طرح تجاري يا طرح کسب و کار که با نامهاي Business planيا business caseاز آن ياد مي شود مستندي است که يک ايده سرمايه گذاري را از منظر جذابيتهاي بازار و فروش، نيازمنديهاي فني و مهندسي و اجرايي، سودآوري و مطلوبتهاي مالي و اقتصادي و ساير المان هاي سرمايه گذاري همچون سطح خطر پذيري و ريسک مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. اين مستند همان کارکرد گزارشات ارزيابي مالي و اقتصادي، امکان سنجي و توجيه پذيري طرح ها را دارد. البته اين اصطلاح بيشتر در خصوص ايده هاي سرمايه گذاري اي است که منتج به توليد يک محصول و يا خدمت جديد در يک شرکت توليدي و خدماتي مي گردد مانند طرح تجاري توليد محصول X23در يک شرکت توليدکننده خودرو.

 

 

 

نرم افزار Business Plan proاز جمله نرم افزارهاي توليدي گروه Ploalto softwareمي باشد که شما را در خصوص تهيه طرح راه اندازي يک کسب و کار جديد و يا توسعه کسب و کار جاريتان ياري مي دهد. اين نرم افزار محيطي است آميخته از بخشهايي که مي توان همانند نرم افزار MS Wordواژه پردازي نمود و همچنين محيطي که همانند نرم افزار MS Excelصفحات گسترده و نمودار توليد کرد.

 

 

 

يعني بعنوان مثال در خصوص تقسيم بندي بازار يا market segmentationکه يکي از قدمهاي مطالعات بازار است شما مي توانيد در کنار جدولي که تقسيمات بازار مورد نظر شما و اعداد و ارقام و فرمولهاي آن را نمايش مي دهد توضيحات متني لازم را نيز اضافه نماييد. در جداول مي توانيد فرمولها و توابع نرم افزار Excelرا بکار گرفته و همانند اين نرم افزار فرمول نويسي نماييد.

خروجيهاي منتوع Business Plan proدر قالب Word، PDFو Power pointرا نبايد فراموش نمود. همچنين اينکه را که نرم افزار در هر قدم از بخشهاي مختلف مطالعات بازار، مالي و اقتصادي و امثال آن، شما را با تعداد قابل توجهي راهنمايي ها(Wizard) و مثال هاي گوناگون آموزش و رهنمود خواهد داد. تعداد زيادي نمونه کاوي در کسب و کار هاي مختلف در کنار کتابهاي آموزشي را نيز پي از نصب نرم افزار مي يابيد.

 

 

 

Marketing Plan proديگر نرم افزار توليد شده اين گروه است عملکردي همسان با نرم افزار Business Plan proدارد با اين تفاوت که تمرکز Marketing Plan proبيشتر بر مطالعات بازار است.

 

اين نرم افزار را مي توانيد در كنار نرم افزارهاي Marketing plan pro و COMFAR III در سي دي ضميمه كتابهاي معرفي شده در سايت تهيه نماييد.

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.