الحاقيه Construction استاندارد PMBOK

Construction excetention to PMBOKيا الحاقيه ساخت استاندارد PMBOKبه زبان ساده ابزارها و متدها و روشهاي مديريتي مازاد بر ده حوزه دانش مديريت پروژه را ارائه مي دهد که مناسب پروژه هائي است که فاز ساخت را نيز شامل مي شوند. بنابراين الحاقيه مذکور مناسبت زيادي نيز با پروژه هايي دارد که به روش EPCيا شاخه هاي آن انجام مي پذيرند.

چهار حوزه دانش زير در اين استاندارد اضافه شده است:

 

 

 

1.        حوزه دانش مديريت ايمني(Safty management): مديريت ايمني و مديريت محيطي مصاديق مبحث HSEاست که در حوزه پروژه هاي اجرايي به مواردي همچون ايمني محيط کار اجراي پروژه و محصول پروژه و امثال آن مي پردازد.

2.        حوزه دانش مديريت محيطي(ٍEnvirnmental management): مديريت ايمني و مديريت محيطي مصاديق مبحث HSEاست که در حوزه پروژه هاي اجرايي به مواردي همچون ايمني محيط کار اجراي پروژه و محصول پروژه و امثال آن مي پردازد.

3.        حوزه دانش مديريت مالي(Financial management): در حوزه دانش مديريت هزينه، صرفا هزينه اجراي پروژه برنامه ريزي و کنترل مي شد اما اينجا مباحثي همچون روال دريافتي ها و پرداختيها، بالانس جريان نقدينگي، سودآوري قراردادهاي اجرايي پروژه و جذابيت اقتصادي کل طرح سرمايه گذاري نيز مورد مديريت قرار مي گيرد.

4.        حوزه دانش مديريت ادعا(Claim management): دعاوي از موارد لاينفک پروژه هاي اجرايي است مديريت حرفه اي آن اثربخشي اجراي پروژه قطعا بالا خواهد برد. اين حوزه دانش ارتباط تنگاتنگي با حوزه دانش تدارکات(Procurement) دارد و در خصوص پيشگيري، برنامه ريزي و کنترل و اختتام و به سرانجام رساني دعاوي قراردادهاي پروژه موضوعاتي را مطرح مي نمايد.

شايان ذکر است که علاوه بر اضافه شدن چهار حوزه دانش فوق الذکر، تغييراتي ازجمله اضافه شدن تکنيک وزنبندي(weighting) فعاليتها و تهيه S_curveوزني پيشرفت فيزيکي پروژه در حوزه هاي ده گانه PMBOKنيز در اين استاندارد گنجانده شده است.

 

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.