معرفي نرم‌افزار Marketing plan pro

گزارش طرح بازار يا Market planمستندي است که يک ايده سرمايه گذاري را از منظر جذابيتهاي بازار و فروش، نيازمنديهاي فني و مهندسي و اجرايي، سودآوري و مطلوبتهاي مالي و اقتصادي و ساير المان هاي سرمايه گذاري همچون سطح خطر پذيري و ريسک مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد اما تمرکز تخصصي آن بر مطالعات بازار مي باشد. دليل تاکيد بر مطالعات بازار اين است که يک ايده سرمايه گذاري در بازار خلق مي شود و اصولا خاستگاه سرمايه گذاري کشف و پرورش يک فرصت در بازار است.

 

 

نرم افزار Marketing Plan proاز جمله نرم افزارهاي توليدي گروه Ploalto softwareمي باشد که شما را در خصوص تهيه طرح راه اندازي يک کسب و کار جديد و يا توسعه کسب و کار جاريتان ياري مي دهد. اين نرم افزار محيطي است آميخته از بخشهايي که مي توان همانند نرم افزار MS Wordواژه پردازي نمود و همچنين محيطي که همانند نرم افزار MS Excelصفحات گسترده و نمودار توليد کرد.

 

 

 

 

يعني بعنوان مثال در خصوص تقسيم بندي بازار يا market segmentationکه يکي از قدمهاي مطالعات بازار است شما مي توانيد در کنار جدولي که تقسيمات بازار مورد نظر شما و اعداد و ارقام و فرمولهاي آن را نمايش مي دهد توضيحات متني لازم را نيز اضافه نماييد. در جداول مي توانيد فرمولها و توابع نرم افزار Excelرا بکار گرفته و همانند اين نرم افزار فرمول نويسي نماييد.

خروجيهاي منتوع Marketing Plan proدر قالب Word، PDFو Power pointرا نبايد فراموش نمود. همچنين اينکه را که نرم افزار در هر قدم از بخشهاي مختلف مطالعات بازار، مالي و اقتصادي و امثال آن، شما را با تعداد قابل توجهي راهنمايي ها(Wizard) و مثال هاي گوناگون آموزش و رهنمود خواهد داد. تعداد زيادي نمونه کاوي در کسب و کار هاي مختلف در کنار کتابهاي آموزشي را نيز پي از نصب نرم افزار مي يابيد.

 

 

Business Plan proديگر نرم افزار توليد شده اين گروه است عملکردي همسان با نرم افزار Marketing Plan proدارد با اين تفاوت که Business Plan proبر تمامي بخشهاي ديگر مطالعات امکان سنجي سرمايه گذاري همچون مالي و اقتصادي نيز تاکيد دارد.

 

اين نرم افزار را مي توانيد در كنار نرم افزارهاي Business plan pro و COMFAR III در سي دي ضميمه كتابهاي معرفي شده در سايت تهيه نماييد.

 

{rscomments on}

X

Right Click

No right click