آشنائی با نرم افزار 2010 Microsoft Project و راهکار مدیریت پروژه سازمانی EPM

راه کارهاي برتر مديريت پروژه را به اختصار مي‌توان شامل متدولوژي‌ها و سامانه‌هاي مکانيزه رايانه‌اي دانست. متدولوژي‌ها در خصوص نحوه تنظيم ساختار سازماني با نيازمندي‌هاي فرآيند مديريت پروژه و تبيين روش‌هاي اجرائي مورد نياز راه کارهائي را ارائه مي‌نمايند و سامانه‌هاي رايانه‌اي نيز فرآيند مديريت پروژه برگرفته از متدلوژي‌هاي مذکور را مکانيزه خواهند نمود. براي رسيدن به توفيق در بهره‌برداري از قابليت‌هاي فرآيند مديريت پروژه در سازمان، هر دو مقوله فوق‌الذکر مکمل يکديگر قلمداد مي‌شوند و مي‌بايست با هماهنگي و هارموني و به صورت موازي پياده‌سازي شوند تا نتايج مورد انتظار محقق گردد.

پيشنهاد من ترکيب استاندارد سازي سامانه مديريت پروژه سازماني شما بار اساس راهکارهاي PMIو استفاده از يکي از نرم افزارهاي سازمان شمول EPMيا EPPMاست:

مجموعه پيشنهادي زير ترکيبي است از متدلوژي‌هاي مديريت پروژه ارائه شده توسط سازمان PMIامريکا و همچنين راهکار رايانه‌اي مکانيزاسيون مديريت پروژه EPMويرايش 2010 که توسط شرکت ماکروسافت ارائه شده است. توصيه کارشناسي متناسب با نتايج حاصل از تجارب موفق بين‌المللي در اين عرصه لزوم پياده سازي تمامي موارد مي‌باشد.

ماژول هاي پيشنهادي

1.      مستند سازي و استقرار سامانه مديريت پروژه سازماني (OPM)

2.      نصب و راه اندازي مجموعه نرم افزارهاي EPM

 

1- مستندسازي و استقرار سامانه مديريت پروژه سازماني(OPM)

 

راهاندازي سامانه مديريت پروژهها و طرح‌ها : ‌‌در این ماژول اجرائی، ايجاد بستر اجراي فرآيندهاي آغازين، برنامهريزي، اجرا، پايش و اختتام در حوزههاي مديريت زمان، هزينه، محدوده، کيفيت، منابع انساني، ارتباطات، ريسک و تدارکات و خريد در تمامي پروژهها (Project) و طرح‌هاي (Program) شرکت بر اساس استاندارد PMBOKو همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات مديريتي و ساير مستندات پروژهاي مد نظر قرار دارد.

 

راهاندازي سامانه مديريت پرتفوليوي پروژهها : ‌‌‌‌در این ماژول اجرائی، ايجاد بستري براي مديريت متمرکز پروژههاي متعدد در سطح مديريت ارشد سازمان بر اساس استاندارد مديريت پرتفوليوي PMIو همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات و ساير مستندات تصميم ساز در سطح مديريت ارشد سازماني مطلوب می باشد.

 

راهاندازي سامانه مطالعات مالي و اقتصادي پروژهها : در این ماژول اجرائی، ايجاد بستري براي بررسي جذابيت و سودآوري طرحها و پروژههاي در دستورکار (غيرمصوب) و در حال اجرا (مصوب)، ايجاد بستري براي آناليز مستمر بازار و هزينهها و همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات مديريتي و ساير مستندات امکانسنجي مورد هدف گذاری قرار خواهد گرفت.

 

راهاندازي دفتر مديريت پروژه (PMO) يا طرح و برنامه: سازمانها امروزه چه خدماتي و چه صنعتي، چه پروژه محور و چه غير پروژه محور در پي يافتن راه کارهايي به منظور ايجاد فرآيندهاي منظم و رسمي مديريت پروژه و مديريت پرتفوليوي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري بر اساس اهداف استراتژيک خود قدم بر مي دارند.

دفتر مديريت پروژه در حقيقت در نقش واسطه اي مابين مديريت ارشد به عنوان خاستگاه استراتژي هاي سازمان و حوزه هاي اجرائي پروژه ها و طرح ها عمل مي کند و سعي بر اين دارد تا با پردازش اطلاعات، پروژه ها را در مسير تحقق برنامه هاي راهبردي سازمان به جريان انداخته و آنها را به صورت مستمر پايش نمايد. سه جريان اصلي در اين سامانه مستقر مي باشد که شامل مديريت پروژه(Project)، مديريت طرح(Program)، و مديريت پرتفوليوي پروژه‌ها(Portfolio) خواهد بود(PPP) . اهم کارکردهاي يک دفتر مديريت پروژه را مي توان به شکل زير خلاصه نمود:

تبيين متدلوژي راهبردي مديريت پروژه هاي سازمان

ايجاد و پياده سازي فرآيندها و دستورالعملهاي منظم و يکپارچه مديريت سه حوزه مذکور

ارزيابي و امکان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري

تشکيل و آموزش تيم هاي اجرائي

مديريت پروژه ها و طرح هاي سازمان

مديريت سبد پروژه هاي سازماني

تهيه گزارشات تصميم ساز جهت مديريت ارشد سازمان در خصوص پروژه ها

پايش نحوه تحقق اهداف استراتژيک اجراي پروژه هاي سازمان

مديريت بخشي از سرمايه گذاري هاي سازماني

 

2- نصب و راه اندازي مجموعه نرم افزارهاي EPM

Microsoftدر خصوص تکميل و توسعه قابليت هاي نرم افزار MS Projectو به منظور ارائه يک راه‌حل جامع مديريت پروژه به مشتريان خانواده اي از نرم افزاري هاي فوق الذکر(و چند نرم افزار مرتبط ديگر) را به همراه چارچوب پياده سازي آنهاEIF (Enterprise Implementation Framework)  در سازمان ها ارائه داده است.

براي همه سازمان هايي که MS Projectرا به دليل کاربر پسند بودن، سهولت استفاده و قابليت هاي يکپارچگي با مجموعه Officeبراي پاسخگويي به نياز برنامه ريزي و کنترل پروژه انتخاب کرده­اند و به دنبال توسعه همکاري اطلاعاتي تيم پروژه، کنترل مدارک پروژه و مديريت قوي­تر منابع و گزارش­گيري ساده­تر و سريع تر از وضعيت پروژه­هايشان هستند  راهکار جامع مديريت پروژه EPM(Enterprise Project Management)راه حل ايده­آل و قابل اعتماديست که کاهش ريسک پروژه و افزايش بازگشت سرمايه (ROI)را به همراه خواهد داشت. اين مجموعه مي تواند در حوزه مديريت پرتفوليوي پروژه ها با استفاده از شاخص هاي KPIنگرش هوش تجاري Business Intelligenceمديريت ارشد را در مديريت پروژه هاي سازمان ياري نمايد.

راه کار مديريت پروژه EPPM(Enterprise Project Portfolio Management) شرکت Oracle's PRIMAVERAنيز رقيب ذي نفوذ بازار محصول ماکروسافت محسوب مي گردد. اين سامانه کاملا در حوزه مديريت پروژه تخصصي سازي شده است و عقبه قابل قبولي در شرکت هايي که از آن استفاده مي کنند دارد.

 

راه‌کارهاي نرم‌افزاري Microsoft EPM:

Microsoft Project Proffessional 2010

Microsoft Project Server 2010

Microsoft Sharepoint 2010

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office Outlook

. . .

کاربري‌هاي راه کار Microsoft EPM:

 

مکانيزاسيون مديريت پروژه سازماني (OPM) شامل ماژول هاي :

مکانيزاسيون سامانه مديريت پروژه سازمان

مکانيزاسيون سامانه مديريت برنامه هاي سازمان

مکانيزاسيون سامانه مديريت پرتفوليوي پروژه هاي سازمان

مکانيزاسيون سامانه مديريت سرمايه گذاري سازمان

قابليت توسعه ماژول هاي جانبي مديريت پروژه سازماني

مکانيزاسيون دفتر مديريت پروژه (PMO)

يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي سازمان (مانند سامانه مديريت حسابداري پروژه ها)

ايجاد اتوماسيون اداري تيمهاي پروژه اي

ايجاد ارتباط با بانک هاي اطلاعاتي سايت هاي اجرائي پروژه ها

. . .

 آموزش هاي لازم :

برنامهريزي و کنترل پروژه با نرمافزار MSP 2010
برنامهريزي و کنترل پروژه جامع با نرمافزار MSP server
مديريت داده‌هاي سازمان با Microsoft Sharepoint

 

فازهاي اجرائي: عموما ماژول های پیشنهادی بواسطه پیاده سازی 6 فاز اجرائی زیر پياده سازي می گردد. فاز "ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود" شامل بررسی شرایط جاری سازمان و شناخت نیازمندی هاست. در فاز دوم روشهای اجرائی بهره برداری از بسته های اجرائی تهیه می گردد و در فاز سوم آموزش های استفاده از این ماژول ها در سازمان جاری خواهد شد. نصب نرم افزارهاي EPMو تنظيمات سازماني آن در فاز چهارم محقق شده و آموزش هاي آن نيز متعاقبا انجام مي شود. در دو فاز پایانی نیز به صورت آزمایشی و نهایتا به صورت کامل از ماژول های اجرائی بهره برداری خواهد شد.

 

ارزيابي و تجزيه و تحليل وضعيت موجود

تدوين مستندات، دستورالعمل‌هاي مرتبط و استاندارد سازي فعاليت ها

آموزش پرسنل

نصب و راه اندازي نرم افزارهاي EPM

پيادهسازي آزمايشي(Pilot)

پيادهسازي نهائي(Go live)

 

X

Right Click

No right click