گواهي‌نامه‌هاي بين‌المللي مديريت پروژه

با مراجعه به منوي مديريت پروژه و زير منوي گواهي نامه هاي مديريت پروژه، با گواهي نامه هاي معتبر بين المللي و روش اخذ آنها آشنا شويد. اين گواهي نامه ها از موسسات PMI و IPMA برگزيده شده اند.

 

X

Right Click

No right click