الحاقيه Construction استاندارد PMBOK

Construction excetention to PMBOKيا الحاقيه ساخت استاندارد PMBOKبه زبان ساده ابزارها و متدها و روشهاي مديريتي مازاد بر ده حوزه دانش مديريت پروژه را ارائه مي دهد که مناسب پروژه هائي است که فاز ساخت را نيز شامل مي شوند. بنابراين الحاقيه مذکور مناسبت زيادي نيز با پروژه هايي دارد که به روش EPCيا شاخه هاي آن انجام مي پذيرند.

چهار حوزه دانش زير در اين استاندارد اضافه شده است:

 

 

 

1.        حوزه دانش مديريت ايمني(Safty management): مديريت ايمني و مديريت محيطي مصاديق مبحث HSEاست که در حوزه پروژه هاي اجرايي به مواردي همچون ايمني محيط کار اجراي پروژه و محصول پروژه و امثال آن مي پردازد.

2.        حوزه دانش مديريت محيطي(ٍEnvirnmental management): مديريت ايمني و مديريت محيطي مصاديق مبحث HSEاست که در حوزه پروژه هاي اجرايي به مواردي همچون ايمني محيط کار اجراي پروژه و محصول پروژه و امثال آن مي پردازد.

3.        حوزه دانش مديريت مالي(Financial management): در حوزه دانش مديريت هزينه، صرفا هزينه اجراي پروژه برنامه ريزي و کنترل مي شد اما اينجا مباحثي همچون روال دريافتي ها و پرداختيها، بالانس جريان نقدينگي، سودآوري قراردادهاي اجرايي پروژه و جذابيت اقتصادي کل طرح سرمايه گذاري نيز مورد مديريت قرار مي گيرد.

4.        حوزه دانش مديريت ادعا(Claim management): دعاوي از موارد لاينفک پروژه هاي اجرايي است مديريت حرفه اي آن اثربخشي اجراي پروژه قطعا بالا خواهد برد. اين حوزه دانش ارتباط تنگاتنگي با حوزه دانش تدارکات(Procurement) دارد و در خصوص پيشگيري، برنامه ريزي و کنترل و اختتام و به سرانجام رساني دعاوي قراردادهاي پروژه موضوعاتي را مطرح مي نمايد.

شايان ذکر است که علاوه بر اضافه شدن چهار حوزه دانش فوق الذکر، تغييراتي ازجمله اضافه شدن تکنيک وزنبندي(weighting) فعاليتها و تهيه S_curveوزني پيشرفت فيزيکي پروژه در حوزه هاي ده گانه PMBOKنيز در اين استاندارد گنجانده شده است.

 

 

X

Right Click

No right click