مديريت مهندسي پروژه و سامانه DCC

در پروژه هاي از نوع ساخت که داراي فاز مهندسي هستند مخصوصا پروژه هايي که به روش EPCانجام مي پذيرند اگرچه تهيه اسناد مهندسي و گذر از اين فاز، وزن زيادي از پروژه را به خود اختصاص نمي دهد اما تقدم اين فاز و همچنين ريسک خيز بودن اقلام قابل تحويل آن که محدوده اجرايي پروژه را نمايش مي دهند اهميت زير پروژه مهندسي را دوچندان مي کند.

عموما در پروژه هايي از اين نوع، براي مديريت مستقل و تخصصي پيشرفت فيزيکي تکميل اقلام قابل تحويل فاز مهندسي يعني اسناد و مدارک پروژه، سامانه اي را تحت عنوان مرکز کنترل اسناد يا Document Control Centerتعبيه مي نمايند. اين سامانه به برنامه ريزي و کنترل فرايند تکميل اسناد مهندسي مي پردازد.

 

معمولا فعاليتهاي اين زير پروژه بر اساس man hourوزن بندي مي شوند و متناسب با workflowاسناد و مدارک، در هر ويرايش از آنها پيشرفت مشخصي را تجربه مي نمايند. ويرايشهاي IFC، IFAو AFCهمانند قابليت Stepنرم افزار Primavera P6  است اگر تهيه هر سند مهندسي را يک Activityفرض کنيم.

نرم افزارهايي که در اين حوزه استفاده مي شوند MS Excel، MS Access، Primavera Contract managementيا Expeditionو اخيرا Primavera unifierاست. براي پروژه هايي که داراي تعدد اسناد فني و مهندسي هستند و نياز به گزارش گيري حرفه اي دارند پيشنهاد من نرم افزار MS Accessاست زيرا در يک فضاي اطلاعاتي سه بعدي، و با کمترين پيچيدگي ممکن گزارشات حرفه اي و با اثر بخشي اطلاعاتي بالا ارائه مي نمايد که در نرم افزارهاي ديگر حصول آن نيازمندي پيچيدگي بيشتري است.

 

 

 

مثلا گزارشي که در آن وضعيت اسناد ديسيپلين الکتريکال و MRهاي مربوطه را که بيش از يک بار IFCشده اند و بيش از يک هفته نيز از commentکارفرما و ناظر مهندسي مي گذرد اگر قرار باشد با MS Excelتوليد شود مطمئنا بدليل دو بعدي بودن فضاي اطلاعاتي اين نرم افزار پيچيدگي محاسباتي بالايي دارد و اگر از Expeditionاستفاده شود بايد با نرم افزار جانبي خود که همانند MS Accessساختار بندي شده است و اطلاعات را از يک بانک اطلاعاتي دريافت و آن را پردازش مي کند اين کار انجام پذيرد. Expeditionبه خودي خود قابليت ويرايش اطلاعات را ندارد.

 

 

 

اخيرا کتابي را در خصوص مديريت مهندسي پروژه هاي EPCو توسعه سامانه DCCبا نرم افزار MS Accessتاليف نموده و در دست چاپ دارم.

 

 

X

Right Click

No right click