گواهي‌نامه‌هاي IPMA

 

 • مديريت پروژه نقش بسيار بزرگي در محيط اقتصاد جهاني بازي مي كند و يك شركت به كاركناني با شايستگي بسيار بالا در مديريت پروژه نياز دارد. گواهينامه های حرفه ای و بین المللی مدیریت پروژه IPMA به دارندگان آن اطمينان مي بخشد كه در سطح استانداردهاي جهاني مدیریت پروژه قرار دارند. تلاش جهت دريافت گواهينامه راهي مؤثر در جهت ارتقاء سطح توانايي و دانش لازم خواهد بود و مديران را به سمت برخورداري از دانش جهاني و روزآمد مديريت پروژه سوق خواهد داد. لذا مي  توان مزاياي زير را براي دارندگان گواهينامه های حرفه ای و بین المللی مدیریت پروژه IPMA برشمرد:
  • حرکت به سمت دريافت دانش و مهارت هاي روز در زمينه مديريت پروژه
  •  دريافت مدرک معتبر بين المللي در زمينه مديريت پروژه
  •  ايجاد بستري مناسب براي مديران پروژه ايراني جهت شرکت در مجامع علمي بين المللي مديريت پروژه
  •  بومي سازي تدريجي دانش مديريت پروژه در داخل کشور
  •  برخورداري از مزايايي که IPMA براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايد مانند شرکت در همايش‌ها و کارگاه‌ها با بهره‌گيري از تخفيف‌هاي IPMA
  • دريافت بازخور‌ها و پيشنهادات IPMA جهت بهبود توانايي‌هاي مديران پروژه
  •  مستند سازي توانايي‌ها و دانش‌هاي مربوطه داوطلب بر اساس شاخص هاي IPMA
  •  دسترسي به منابع آموزنده IPMA
  •  تبادل تجارب مديران پروژه در سطح بين المللي
  •  مشارکت در فعاليت هاي:
  • همکاري در تهيه انتشارات IPMA
  • همکاري جهت ارائه دروس و کارگاه هاي مختلف براي متقاضيان
  • همكاري با  انجمن در زمينه‌هاي تهيه خطوط راهنما ، مميز جهت ارائه گواهينامه به ساير متقاضيان، ارائه دوره‌هاي آموزشي براي داوطلبان جديد دريافت گواهينامه
 • گواهي نامه هاي انستيتوي بين المللي مديريت پروژه مستقر در اروپا که در ايران نيز شعبه دارد شامل چهار سطح زير است :
  • A : گواهي نامه شايستگي مدير پورتفوليوي پروژه ها(Projects Directors)
  •  B: گواهي نامه شايستگي مدير طرح (Senior Project Manager)
  •  C: گواهي نامه شايستگي مدير پروژه (Project Manager)
  • D : گواهي نامه شايستگي عضو تيم مديريت پروژه (Project Management Associate)
 • با توجه به همکاري موسسات PMI و IPMA، گواهي نامه سطح C و D موسسه IPMA، به ترتيب معادل گواهي نامه هاي PMP و CAPM موسسه PMI در سطح بين الملل شناخته مي شود.
 • لازمه دريافت اين گواهي نامه ها آشنائي با راهنماي ICB : IPMA Competence Baseline مي باشد. نکته اينکه راهنماي ICB از جنس استانداردهایی مانند PMBK Guide و PRINCE II  نیست. اين دو استاندارد به دانش و روش‌ها مربوطند در حالی که ICB بر شایستگی‌ها تمرکز دارد.
 • ساختار IBC: مجموعه‌ای از ۴۶ عامل که به عنوان شایستگی مدیران پروژه‌ها شناخته شده است و در سه دسته زير تجميع مي گردد:
  • Technical Competences (شایستگی‌های فنی) : شامل ۲۰ عامل که مطابق با فرآيندهاي PMBK است.
  • Behavioral Competences (شایستگی‌های رفتاری) : شامل ۱۵ عامل رفتار و اخلاق و شخصيت فرديلازم براي مديريت پروژه ها
  •  Contextual Competences(شایستگی‌های مربوط به شرایط محیطی پروژه) : شامل ۱۱ عامل جهت ايجاد هماهنگي لازم بين پروژه و بستر اجرائي آن(مسایل حقوقی، مالی، منابع انسانی، سازمانی و …). 

 

مفاد شایستگی های سه گانه :

 

1. شایستگی‌های فنی (Technical Competences)

1.       موفقيتهاي مديريت پروژه (Project management success)

2.       طرفهاي ذينفع (Interested parties)

3.       نيازمندي ها و اهداف پروژه(Project requirements & objectives)

4.       ريسکها و فرصت ها(Risk & opportunity)

5.       کيفيت (Quality)

6.       سازمان پروژه(Project organization)

7.       کارگروهي(Teamwork)

8.       حل مسائل(Problem resolution)

9.       ساختار پروژه (Project structures)

10.    محدوده و اقلام قابل تحويل (Scope & deliverables)

11.    زمانبندي و فازهاي پروژه (Time & project phases)

12.    منابع (Resources)

13.    هزينه و امور مالي (Cost & finance)

14.    قراردادها و تدارکات (Procurement & contract)

15.    تغييرات (Changes)

16.    گزارش گيري و کنترل (Control & reports)

17.    مستندسازي و اطلاع رساني (Information & documentation)

18.    ارتباطات (Communication)

19.    آغازين (Start-up)

20.    اختتام (Close-out)

2. شایستگی‌های رفتاری (Behavioral Competences)

21.    رهبري (Leadership)

22.    مشارکت و انگيزش (Engagement & motivation)

23.    خودکنترلي (Self-control)

24.    صراحت (Assertiveness)

25.    تمدد اعصاب (Relaxation)

26.    راستکاري و رفتار پذيرشي (Openness)

27.    خلاقيت (Creativity)

28.    نتيجه گرائي (Results orientation)

29.    اثربخشي (Efficiency)

30.    همفکري (Consultation)

31.    مذاکره (Negotiation)

32.    بحران و منازعات (Conflict & crisis)

33.    اطمينان پذيري (Reliability)

34.    قدرداني ارزشها (Values appreciation)

35.    معيارهاي اخلاقي (Ethics)

3. شایستگی‌های مربوط به شرایط محیطی پروژه (Contextual Competences)

36.    پروژه محوري (Project orientation)

37.    طرح محوري (Program orientation)

38.    پرتفوليو محوري (Portfolio orientation)

39.    سبد، طرح و پروژه (Project, program & portfolio)

40.    سازمان پايدار (Permanent Organization)

41.    کسب و کار (Business)

42.    فن آوري، محصولات و سامانه ها (Systems, products & technology)

43.    مديريت پرسنل (Personnel management)

44.    ايمني، سلامت و امنيت (safety, Health & security)

45.    امور مالي (Finance)

46.    امور حقوقي (Legal)

 

مرکز ارزيابي و اعطاي گواهي نامه هاي IPMA ايران

 

X

Right Click

No right click