بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3)

استاندارد OPM3  از سري مدل هاي بلوغ مديريت پروژه است که توسط موسسه  PMI به منظور ارزيابي تعالي سازماني مديريت در سه سطح پروژه، طرح و سبد پروژه ارائه گرديده است. اولين ويرايش استاندارد OPM3  توسط طيف بسيار گسترده اي از مشاوران و دست اندرکاران مديريت پروژه در طول يک دوره تقريباً 6 ساله در سال 2003 تدوين گرديده است که در اين مدت 27 مدل بلوغ رايج مورد بررسي قرار گرفته و بيش از 800 داوطلب شاغل در زمينه مديريت پروژه از تمام صنايع و رشته هاي علمي در 35 کشور، فعالانه در تحقيق و شکل گيري استاندارد OPM3  مشارکت داشته اند. به اين لحاظ اين مدل جديد را گامي مهم در ارتقاي سطح حرفه اي و بلوغ سازماني در مديريت پروژه مي دانيم.

 

 

هدف اين استاندارد، ارائه روشي سيستماتيک به سازمانها براي درک مديريت پروژه سازماني و سنجش بلوغ آنها نسبت به مجموعه اي جامع و گسترده از راهکارهاي برتر مديريت تعريف شده است.

 

 

مديريت پروژه سازماني مديريت نظام مند پروژه ها، طرح ها و سبد پروژه ها در راستاي حصول اهداف کلان استراتژيک است. مفهوم مديريت پروژه سازماني بر اين عقيده استوار است که بين توانمندي هاي سازمان در مديريت پروژه، مديريت طرح ها، و مديريت سبد پروژه ها و اثربخشي آن در پياده سازي اهداف استراتژيک يک همبستگي وجود دارد.

 

 

ميزان پرداختن يک سازمان به اين نوع مديريت پروژه، به بلوغ سازماني مديريت پروژه آن سازمان تعبير مي شود. همچنين OPM3 به سازمانهايي که خواهان افزايش بلوغ سازماني مديريت پروژه خود هستند در برنامه ريزي بهبود کمک مي کند.

 

 

نقشه راه اين استاندارد را مي توانيم در جدول زير بيابيم:

 

 

همانند SWOT،در اينجا مي تواند نقاط قوت و ضعف قلمروهاي مديريت پروژه سازماني را به نمايش درآورد. به عنوان مثال همانگونه که از نتايج ارزيابي مثال ذيل مشخص است، سازمان مورد نظر در مسير بلوغ مديريت پروژه خود دو سوم راه را در پيش دارد و بايد بيشترين نقاط ضعف خود را در قلمرو مديريت پرتفوليوي پروژه جستجو نمايد.

 

 

 

ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني(OPM3) عموما از طريق خودارزيابي به روش PMIانجام مي پذيرد که اصطلاحا به اين روش SAMمي گويند. سوالاتي که توسط خبرگاه پاسخ داده مي شود و نتايج آن در گرافها نمود پيدا مي کند.

نمونه سوالات SAM:

 

 

 

نمونه نتايج اولين ارزيابي OPM3يک شرکت ايراني:

 

 

 

پس از هر دوره ارزيابي، برنامه ريزي جهت بهبود نقاط ضعف انجام پذيرفته و نهايتا اين پروسه بهبود مستمر، با تجديد ارزيابي SAMبازبيني مي گردد.

در آينده مطالب بيشتري در اين زمينه ارايه خواهم نمود.

 

X

Right Click

No right click