استانداردهاي مديريت پروژه PMI

با مراجعه به منوي مديريت پروژه و زير منوي استانداردهاي مديريت پروژه، با راهنماها و استانداردهاي اين موسسه آشنا شويد. توضيحاتي نيز در خصوص راهنماي ICB مي توانيد در زير منوي گواهي نامه ها بيابيد.

 

X

Right Click

No right click