مديريت پروژه سازماني (OPM)

سازمان PMIمديريت پروژه‌ سازماني(OPM) را به اين صورت تعريف مي‌كند: « استفاده همزمان از دانش، مهارت، ابزار و تكنيك در فعاليتهاي سازماني و پروژه‌اي‌ براي دستيابي به اهداف سازمان از طريق پروژه‌‌ها ».

در شکل بالا ارتباط مستمر استراتژي هاي سازمان را با پروژه هاي سازمان ملاحظه مي نمائيد. در حقيق خاستگاه اصلي پروژه ها و سرمايه گذاري هاي يک سازمان، اهداف استراتژيک آن سازمان مي باشند.

برخي از نتايج يک OPMاثر بخش:

پايش تحقق اهداف استراتژيک سازمان

ايجاد مکانيزم بازخورد از محيط اجرايي به فرآيند برنامه ريزي استراتژيک سازمان

مديريت منابع متمرکز و بهينه در سازمان

مديريت بهينه بازخورد و اثر اجزاء بر اجزاء

مديريت بهينه بحران در حوزه اجزاء

مديريت بهينه هزينه يابي چرخه عمر طرح

مديريت متمرکز سرمايه گذاري

…       

اجزاي اصلي OPM، مديريت پرتفوليو، برنامه و پروژه است که شکل زير اين موضوع را گوياتر نمايش مي دهد:

سازمان PMIاجزاي مديريت پروژه‌ سازماني(OPM) را به صورت زير تعريف مي‌كند:

پروژه: تلاشي موقت است براي خلق محصول، خدمت يا نتيجه اي منحصربه فرد. پروژه منتج به ايجاد يک کسب و کار جديد يا توسعه کسب و کار جاري سازمان مي شود.

برنامه: پروژه هاي هم خانواده اي که مديريت گروهي آنها نسبت به مديريت منفرد آنها مزاياي بيشتري براي سازمان دارد(مانند مديريت بهينه منابع سازماني). برنامه ممکن است شامل بخشهايي از ساير پروژه هاي غير هم خانواده سازمان نيز باشد.

ساير فعاليت ها: تلاشهائي موقت که براي خلق محصول، خدمت يا نتيجه اي در سازمان انجام مي‌شوند اما در اندازه و مقياس پروژه هاي آن سازمان نيستند.

طرح کسب و کار: ايده اي که ممکن است در آينده براي پاسخ به نياز بازار يا کسب و کار در قالب پروژه اجرايي شود.

پرتفوليو: برنامه ها و پروژه ها، طرح هاي کسب و کار  و ساير فعاليتهايي که براي تسهيل در تحقق اهداف استراتژيک کسب و کار سازمان گروه بندي مي شوند. پروژه ها و برنامه هاي يک پرتفوليو لزوما هم خانواده نيستند.

يک جزء براي اينکه بخشي از سامانه OPMباشد، بايد از کوچکترين اندازه از پيش تعيين شده بزرگتر بوده و در راستاي اهداف استراتژيک اصلي باشد. الگوهايي مانند موارد زير مي تواند براي تعريف و شناسنامه دار نمودن جزء بکار رود:

نوع جزئ(پروژه، برنامه، طرح کسب و کار، پرتفوليو، ساير فعاليتها)

پرتفوليو يا برنامه مربوطه

ارتباطات با اجزاي ديگر

اهداف استراتژيک مربوطه

اهداف اقتصادي

اهداف اجراي پروژه

ذي نفعان

زمانبندي

بودجه بندي

سطح ريسک

...

جهت دسته بندي(سبد بندي) اجزاء ابتدا استراتژي مرتبط شناسايي مي شوند. سازمان ها بايد به يک دسته بندي قابل قبول از استراتژي هاي توسعه‌اي رسيده و اجزاء را در آن قالب دسته بندي نمايند. اين نوع دسته بندي به برنامه ريزي و پايش اهداف استراتژيک سازمان ياري خواهد رساند.

همانند يک خلبان، يک مدير نياز به داشبورد اطلاعاتي‌اي دارد که وضعيت عملکرد سازمان را به او نمايش دهد تا بر اساس آن بتواند سازمان خود را در مسير صحيح کسب و کار هدايت کند. براي ايجاد يک داشبور اطلاعاتي از اجزا و سبدهاي سامانه OPMنياز به تعيين شاخص هاي اندازه گيري وضعيت داريم. شاخص هايKPI (Key Performance Index) معيارهايي هستند براي تعيين اينکه آيا يک جزء يا يک سبد طبق انتظارات موجود به پيش مي رود يا خير و آيا نتايج حاصله با انتظارات سازمان در يک راستا است. اين مفهورا هوش سازماني(Business Intelligence) مي نامند که ابزار اصلي آن داشبوردهاي اطلاعات مديريتي است:

برخي از شاخص هاي داشبورد اطلاعاتي سامانه PPM:

CPI% : Cost Performance Index

SPI% : Schedule Performance Index

BBI    : Bang for Buck Index (BBI = NPV ÷ ETC)

ECV  : Expected Commercial Value (ECV = (NPV*Pc-Ccost)*Pp)-Pcost)

NPV / prj. Budget

PayBack

شاخص بودجه آني(بودجه مورد نياز باقي مانده / بودجه مورد نياز آني)

شاخص تحقق اهداف استراتژيک(تعريف شده از سوي واحد مديريت استراتژيک)

گزارشات مديريتي مي بايست تصميم ساز باشند فلذا براي ارائه حجم عمده اي از اطلاعات پردازش شده، خلاصه سازي اطلاعات اهميت ويژه اي دارد. ابزارهاي گرافيکي در کنار جداول، براي خلاصه سازي اطلاعات در اين نوع گزارشات، بسيار راهگشا هستند:

مديريت پروژه سازماني شامل چنديدن بانک اطلاعاتي بهم پيوسته است که جريان ارتباطات(Work flow) بين آنها برقرار مي باشد.در سطح پروژه و برنامه داده هاي گوناگوني وجود دارد که در بانک هاي مختلفي مديريت مي گردد. اين بانکها بيشتر خوراک داشبوردهاي اطلاعاتي OPMرا براي محاسبه KPI ها تامين مي کنند. شناسايي و يکپارچه سازي اين بانکهاي اطلاعاتي در سرعت و کيفيت بخشيدن به عملکرد داشبوردهاي اطلاعاتي کمک شاياني است:

ارتباط را به دو بخش واحدهاي داخل سازمان(مثلا مهندسي، بازرگاني، حسابداري...) و خارج از سازمان(پيمانکاران اجرا، تامين کنندگان...) تقسيم مي کنيم. به عنوان مثال جريان ارتباطي مديريت اسناد مهندسي پروژه(DCC) شامل رفت و برگشت و پردازش اسناد مهندسي بين طراح و ناظر مهندسي و سايت اجرائي است. معمولا جريان ارتباطات به صورت روش اجرائي(Procedure) مستند مي گردد.

بسته به نوع ساختار سازماني(وظيفه‌اي، ماتريسي، پروژه‌اي)، جريان ارتباطي پروژه‌ها در شرکت متفاوت مي باشد. دفتر مديريت پروژه(PMO) از ارکان اصلي راهبري يا تسهيل گري سامانه OPMدر سازمان است. در کنار تنظيم ساختار سازماني پروژه‌اي، بازبيني و تدوين روشهاي اجرائي مديريت پروژه ها، برنامه ها و پرتفوليوي پروژه ها ضروري است.

راهکارهاي نرم افزاري OPM را که شمال EPM و EPPM است در بخش هاي مربوط ههمين سايت مطالعه فرمائيد:

 

 

 

گام هاي پياده سازي سامانه OPM:

 شناخت و مستندسازي نيازمندي‌ها: To Be study

تعريف اهداف OPMسازمان

فازبندي پروژه اجرائي

بررسي وضعيت موجود: As Is study

بانکهاي اطلاعاتي

جريانات ارتباطي سازمان

ساختار سازماني(OBS) و فرهنگ سازماني

استانداردسازي سامانه:OPM   Standardization

برنامه ريزي تغييرات ساختار سازماني

بازبيني و تدوين روشهاي اجرائي

مکانيزاسيون سامانهOPM: Mechanization

پياده سازي آزمايشي(trial)

پياده سازي نهائي(go live)

 

موانع عمده در مکانيزاسيون سامانه OPM:

عدم استانداردسازي کاراي سامانه

نبود عزم مديريتي

پراکندگي بالاي بانکهاي اطلاعاتي

مقاومت بدنه سازمان نسبت به تغييرات

انتخاب بيش از حد توان ماژولهاي سامانه در فازهاي نخستين

برتري روحيه ابزارگرايي بر هدف گرايي در تيم اجرايي

ضعف در آموزش بدنه سازمان

بي برنامگي در مديريت پروژه مکانيزاسيون

 

مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3):

OPM3 استانداردي است که تحت نظارت PMI  تدوين شده است و هدف آن ارايه روشي به سازمان هاست که درک مديريت پروژه سازماني و سنجش بلوغ آنها نسبت به مجموعه اي جامع و گسترده از راه کارهاي برتر مديريت پروژه سازماني را فراهم مي نمايد.  OPM3 به سازمان ها کمک مي کند تا استراتژي را به صورت سازگار و قابل پيش بيني به نتايج موفقيت آميز تبديل نمايند.

 

 

 

 

 

در خصوص OPM3مطالبي را در همين سايت مطالعه خواهيد نمود.

 

X

Right Click

No right click