نکات آزمون PMP

سوالات آزمون PMP بر اساس منشور اخلاقي سازمان PMI نهادينه شده است. به عنوان مثال دروغ گفتن به هر نوعي در اين منشور نهي شده است. بنابراين اگر سوالي مطرح شد که مدير شما از شما مي خواهد گزارش وضعيت پروژه را با تاخير و يا به صورت ناقص به کارفرما ارائه نمائيد از مصاديق دروغ محسوب مي گردد.

بخش قابل توجهي از سوالات آزمون PMP به صورت شبيه سازي يک موقعيت (situational) مطرح مي شوند مانند مثال فوق الذکر.

معمولا سوالات آزمون PMP داراي پاسخهاي صحيح متعددي است که شما بايد بهترين پاسخ را انتخاب نمائيد!

مي گويند "ببين چي ميگه، نبين کي ميگه!"، اما در مورد PMI گاه اين موضوع برعکس است : "اول ببين کي ميگه، بعد ببين چي ميگه!". آشنائي با طرز فکر PMI که اصطلاحا PMI-ism عنوان مي گردد پيش از مطالعه مطالب استانداردها و انتشارات اين موسسه براي شما الزامي است که نمود اين طرز فکر در منشور اخلاقي اين سازمان مستتر است.

يکي از ذهنيت هاي اساسي سازمان PMI براي تيم مديريت پروژه رويکرد Proactive است. مهمترين خاصيت اين رويکرد، "آمادگي جهت مواجهه با آينده" است که نمود آن در "برنامه ريزي" نهفته است. بنابراين در استاندارد PMBOK انتظار داشته باشيد که بر فرآيند برنامه ريزي (Planning) تاکيد فراواني شده باشد!

اين ذهنيت سنتي که مشتري فقط کارفرماست را فراموش کنيد. در تمامي حوزه هاي مديريتي از جمله مديريت پروژه، تمامي ذي نفعان و ذي ضرران مشتري محسوب مي گردند که البته نسبت به يکديگر اولويت دارند. استاندارد نام اين مجموعه را Stakeholders نهاده است. تعيين اهداف و برنامه هاي پروژه بر اساس نيازمنديهاي اين مجموعه تبيين مي گردد.

کارفرما مي خواهد يک ساختمان 5 طبقه بسازد اما شهرداري محدوديت ارتفاع 4 طبقه را عنوان مي کند! بنابراين هميشه تمامي نيازمنديهاي Stakeholderهاي يک پروژه قابل تحقق نيست (Conflict of Interest) و اهداف و برنامه هاي پروژه بر اساس اولويت اهميت ذي نفعان تبيين مي گردد!

به ياد داشته باشيد که اهداف پروژه که حداقل شمال محدوده، زمان، هزينه و استانداردهاي کيفي خواهند بود هميشه و در هر موقعيتي که نياز به تصميم گيري باشد مي بايست مثل يک تابلو روبروي مدير پروژه قرار داشته باشد!

تعريف نوين کيفيت را هميشه به خاطر داشته باشيد "مقدار تحقق اهداف". يعني در ميانه دوره اجراي يک پروژه، گزارش پيشرفت اهداف پروژه را اندازه گيري کنيد و ببينيد اهداف زمان و هزينه و ... محقق شده اند و چقدر انحراف دارند. اين کار در حقيقت اندازه گيري کيفيت پروژه است. بنابراين :

کيفيت يک پروژه حد مشخصي دارد.

در هر دوره اي از اجراي پروژه، مقدار تطابق پيرفت پروژه با برنامه ريزي هاي اوليه(Baselines)، کيفيت پروژه را نشان مي دهد.

برنامه ريزي کردن پيش درآمد تحقق کيفيت پروژه است.

تحقق استاندارهاي کيفي يکي از اهداف پروژه محسوب مي گردد.

به اين دليل که کيفيت پروژه رابطه مستقيمي با اهداف پروژه دارد و اهداف پروژه رابطه مستقيمي با نيازمنديهاي Stakeholder هاي پروژه، بنابراين کيفيت يعني مقدار تحقق نيازمنديهاي Stakeholder هاي پروژه.

به دليل موضوع Conflict of Interest، به خاطر داشته باشيد که انجام کاري اضافه بر برنامه هاي پروژه به کيفيت پروژه نخواهد افزود بلکه کيفيت پروژه را کاهش نيز خواهد داد (Gold Planting)!

مدير پروژه بعضي اوقات ممکن است براي کيفيت پروژه! نياز به "نه" گفتن به هرکسي حتي حامي و کارفرما داشته باشد حتي اگر اخراج شود!

در سوالات آزمون PMP فرض کنيد شما مدير يک پروژه بزرگ هستيد!

فعاليتهاي مربوط به گروه فرآيند برنامه ريزي تقريبا تقدم و تاخر دارند بنابراين شما بايد آماده سوالاتي باشيد که به اين تقدم و تاخر ارتباط داشته باشد.

علاوه بر "زمان و هزينه و محدوده و استانداردهاي کيفي"، "ريسک و منابع مصرفي و رضايت مشتريان" نيز از اهداف پروژه (Project Objectives) محسوب مي گردند.

کيفيت : تکميل تمامي "محدوده" مصوب پروژه در مدت "زمان" و "بودجه" مصوب و مطابق با "استانداردهاي کيفي" مصوب که با يک سطح "ريسک" اجرائي قابل قبول از سوي Stakeholders پروژه و با توجه به محدوديت "منابع" سازمان اجرائي پروژه و نهايتا جهت "رضايت مشتريان" انجام پذيرد.

منظور از محدوده و زمان و هزينه و استانداردهاي کيفي مصوب همان برنامه ها (Baselines) هستند که توسط stakeholders هاي پروژه نهائي شده باشند.

پیروز باشید

 

 

X

Right Click

No right click