مديريت تدارکات پروژه (Procurement)

پروژه هايي که به روش EPCانجام مي پذيرند در ميانه راه اجرايي خود به طور اخص درگير فاز اجرايي تامين و تدارکات منابع پروژه خواهند شد که با عنوان Procurementاز آن ياد مي کنند. اين فاز شامل تامين انواع منابع مورد نياز پروژه از جمله منابع پيمانکاري، مواد ومصالح، ماشين آلات و تجهيزات محصول پروژه و ماشين آلات و تجهيزات اجرايي پروژه مي باشد.

در اين فاز است که مطابق با اسناد مهندسي تهيه شده در فاز Engineering، واحدهاي خريد و بازرگاني فرايندهاي تامين مواد و مصالح و جذب پيمانکاران را مطابق با روشهاي اجرايي مربوطه همانند مناقصات آغاز مي نمايند. به عنوان مثال در فاز مهندسي سندي به نام Material Requisitionتدوين و پس از تصويبيه نهايي مراجع ذي صلاح جهت شناسايي مشخصات مواد و مصالح ديسيپلين Pipingبه واحد بازرگاني پروژه ارجاع داده مي شود.

اين واحد مطابق با مشخصات مواد و مصالح مندرج در سند MRو مطابق با سياستهاي مديريت پيمانکاران وتامين کنندگان پروژه (مانند تبعيت از ليست AVLسازمان کارفرما) از تامين کنندگان مورد وثوق خود پروفرما دريافت نموده و فرايند خريد و تامين را آغاز مي نمايد تا نهايتا خريد نهايي شده و تحويل سايت اجرايي گردد. پس از آن فاز Constructionاز خروجي فاز Procurementو بر اساس اسناد مهندسي توليد شده در فاز Engineeringشروع به اجراي فعاليتهاي ديسيپلين Pipingمي نمايد.

فاز تدارکات عموما بخش عمده وزن پروژه را به خود اختصاص مي دهد زيرا عامل اصلي وزنبندي پروژه عموما هزينه است و هزينه اجراي اين فاز به دليل انجام خريدها بسيار بالاتر از فازهاي ديگر است.

فعاليتهاي اين فاز نيز همانند فاهاي ديگر در خط مبناي زمان و هزينه برنامه ريزي و کنترل مي شوند. مثلا نرم افزار Primavera P6يا MSPتامين هر تجهيز را به يک يا مطابق با فرآيند مناقصات به چند فعاليت تقسيم نموده و آن را مديريت مي نمايد. اما در پروژه هاي بزرگ و بدليل حجم اطلاعاتي، هزينه اي و ريسک بالاي فعاليتهاي خريد، عموما از يک بانک اطلاعاتي جداگانه نيز براي مديريت فعاليتهاي اين فاز بهره گرفته مي شود.

فعاليتهاي فازهاي Engineeringو Procurementعموما به صورت مايلستوني پيشرفت مي کنند. به عنوان مثال فعاليت توليد يک datasheetرا در نظر بگيريد که در سه مرحله IFC، IFAو AFCپيشرفت فيزيکي دارد. همين امر براي فعاليتهاي فاز تدارکات نيز صادق است. مثلا فعاليت خريد يک کمپرسور يا وسل را فرض نماييد. به طور خلاصه پس از تصويب اسناد مهندسي و بازرگان آن در فاز مهندسي، در مراحلي مانند تهيه اسناد مناقصه يا خريد، دريافت پروپزال يا پروفرما، بررسي فني و بازرگاني پيشنهادات، انتخاب و قرارداد با مناقصه گر يا فروشنده، ساخت تجهيز، تست نهايي، ترخيص از گمرک و دريافت در سايت اجرايي به صورت پلکاني و مايلستوني مي توان پيشرفتي را شناسايي نمود.

نرم افزارهايي که در اين حوزه استفاده مي شوند MS Excel، MS Access، Primavera Contract managementيا Expeditionو اخيرا Primavera unifierاست. پيشنهاد بنده نرم افزار MS Excelيا MS Accessاست که داراي پيچيدگي پايين تري بوده و کاربري آسانتري دارند. البته نرم افزارهاي سري Oracle primaveraبه دليل جامع و Enterpriseبودن قابليتهاي فراوان ديگري همچون يکپارچکي در مديريت تدارکات با مناقصات، تغييرات(Change)، پيشرفت زماني و هزينه اي و امثال اينها را در اختيار شما قرار خواهند داد.

در قسمتي از کتاب مديريت قراردادها و کنترل هزينه پروژه هاي EPC، که در دست نشر مي باشد توضيحاتي را در خصوص طراحي اين بانک اطلاعاتي در محيط  نرم افزار MS Excelو قابليت هاي نرم افزار Primavera Contract managementدر اين زمينه ارائه نموده ام.

 

X

Right Click

No right click