مديريت ريسک پروژه‌ها با نرم افزار Risk Analysis

مدیریت ریسک، برنامه ریزی و کنترل ریسک ها و عدم قطعیت های پیش روی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری، آنالیز فرصت و تهدید جهت اجتناب از خسارات و اکتساب فرصت های قابل پیش بینی و مدیریت پروژه با ابزار مدیریت ریسک در این نرم افزار جمع آوری شده اند که با استانداردPMBOK نیز تطابق دارد. نرم افزار Primavera Risk Analysisيا Pertmasterیكی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریت ریسك در دو حوزه مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه گذاری است كه توسطOracle ارائه گردیده است.

 

 

شما مي توانيد در اين نرم افزار، برنامه زمانبندي پروژه خود را بواسطه بروز ريسکهاي مختلف به چالش بکشيد تا نهايتا بررسي نمائيد که برنامه زمانبندي و بودجه بندي شما يعني خطوط مبناي زمان و هزينه پروژه تا چه اندازه قابل اعتماد و قابل تحقق هستند.

 

 

همچنين مقادير انحرافات احتمالي زمان و هزينه نيز مشخص مي گردد يعني بودجه و زمان احتياطي و مديريتي(Reserves).

 

 

ريسکهاي زماني مانند تاخير در اجراي فعاليتها، هزنيه اي مانند تفاوت قيمت مصرف منابع، تقويمي مانند تعطيلات ناشي از حوادث طبيعي، شبکه اي مانند ارتباط FSدو فعاليت به صورت احتمالي و امثال آنها در اين نرم افزار قابل نگارش است.  اين مطالعه به روش Quantitativeو بر اساس استاندارد PMBOKانجام مي گردد. البته اين نرم افزار قابليت Qulitative risk analysisرا نيز دارد.

 

 

روش مطالعه کمي ريسکها در اين نرم افزار از طريق شبيه سازي مونت کارلو انجام مي پذيرد و خروجيهاي گرافيکي متنوعي از جمله تابع توزيع احتمالي زمان و بودجه اختتامي پروژه را ارائه مي نمايد.

شايان ذکر است که Primavera Risk Analysisماژولي جداگانه براي مطالعات ريسک سرمايه گذاري نيز دارد که اثر ريسکهاي سرمايه گذاري را بر جذابيت و سودآوري محاسبه مي کند و نهايتا مقادير NPVو IRRطرح سرمايه گذاري را به صورت احتمالي ارائه مي نمايد. البته اين نرم افزار اين توانايي را دارد که همانند نرم افزار COMFARمقاديري قطعي شاخصهاي اقتصاد مهندسي را محاسبه نمايد.

 

X

Right Click

No right click